POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

I. Wstęp.

1. Kancelaria Prawno Finansowa PLUS Sp. z o.o. Sp.k. dokłada wszelkich starań, by zabezpieczyć bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników i chronić je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz szanować prywatność każdego Użytkownika.

2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Kancelarię Prawno Finansową PLUS Sp. z o.o. Sp.k. z zachowaniem wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie).

3. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej: Polityka) określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Kancelarię Prawno Finansową PLUS Sp. z o.o. Sp.k., stosowane środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych oraz sposób kontaktu w sprawie stosowanych przez Kancelarię Prawno Finansową PLUS Sp. z o.o. Sp.k. metod ochrony danych osobowych.

II. Podstawowe pojęcia.

1. dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

2. przetwarzanie danych osobowych – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

3. naruszenie ochrony danych osobowych – oznacza to naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

4. Użytkownik – osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez Kancelarię Prawno Finansową PLUS Sp. z o.o. Sp.k.

5. Klient – podmiot, na rzecz którego Kancelaria Prawno – Finansowa PLUS Sp. z o.o. Sp.k. świadczy usługi prawno – finansowe.

III. Administrator Danych Osobowych.

Kancelaria Prawno Finansowa PLUS Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Polarna 2A, 53-018 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000695255, NIP:8992828030, REGON: 36829781.

IV. Zasady zbierania danych osobowych Użytkowników.

1. Kancelaria Prawno Finansowa PLUS Sp. z o.o. Sp.k. , w zakresie zgodnym z prawem, może gromadzić informacje dotyczące Użytkowników, za pośrednictwem różnych źródeł.

2. Kancelaria Prawno Finansowa PLUS Sp. z o.o. Sp.k. uzyskuje dane osobowe Użytkowników: 1) bezpośrednio:

  • od swoich Klientów lub
  • na podstawie zawartych z Klientami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy o świadczenie usług prawno – finansowych,
    2) pośrednio: od podmiotów współpracujących z Kancelarią Prawno Finansową PLUS Sp. z o.o. Sp.k. w zakresie bezpośredniego oferowania (marketing bezpośredni) usług prawno – finansowych świadczonych przez Kancelarię Prawno Finansową PLUS Sp. z o.o. Sp.k.

V. Sposób przetwarzania danych osobowych.

1. Kancelaria Prawno Finansowa PLUS Sp. z o.o. Sp.k. zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów rozporządzenia, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

2. Kancelaria Prawno Finansowa PLUS Sp. z o.o. Sp.k. oświadcza, że:

1) przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;
2) zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i poddaje je dalszemu przetwarzaniu z uwzględnieniem tych celów;
3) przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa.

3. Dane osobowe gromadzone przez Kancelarię Prawno Finansową PLUS Sp. z o.o. Sp.k. mogą być wykorzystywane m.in. w następujących celach:

1) świadczenie usług prawno – finansowych, administrowanie nimi i informowanie o nich przez Kancelarię Prawno Finansową PLUS Sp. z o.o. Sp.k.;

2) szacowanie ryzyka i doskonalenie usług prawno-finansowych świadczonych przez Kancelarię Prawno Finansową PLUS Sp. z o.o. Sp.k., polegające w szczególności na rozwoju świadczonych usług oraz zarządzaniu komunikacją;
3) spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa;

4) na potrzeby działań promocyjnych i handlowych Kancelarii Prawno Finansowej PLUS Sp. z o.o. Sp.k.

4. Kancelaria Prawno Finansowa PLUS Sp. z o.o. Sp.k. zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.

5. Dostęp do danych osobowych posiada: Kancelaria Prawno Finansowa PLUS Sp. z o.o. Sp.k.., jej pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy, osoby świadczące usługi na rzecz Kancelarii Prawno Finansowej PLUS Sp. z o.o. Sp.k. oraz osoby świadczące usługi na rzecz Klientów Kancelarii Prawno Finansowej PLUS sp. z o.o. Sp.k. w ramach realizacji umowy o świadczenie usług prawno – finansowych. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się w wyłącznie celu i zakresie określonym przez Kancelarię Prawno Finansową PLUS Sp. z o.o. Sp.k.

6. Kancelaria Prawno Finansowa PLUS Sp. z o.o. Sp.k. prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Osoby upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz zastosowania środków zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych.

VI. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych.

1. Kancelaria Prawno Finansowa PLUS Sp. z o.o. Sp.k. nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Kancelaria Prawno Finansowa PLUS Sp. z o.o. Sp.k. może powierzyć przetwarzanie danych osobowych osobom świadczącym usługi na rzecz Kancelarii Prawno Finansowej PLUS Sp. z o.o. Sp.k. oraz osobom świadczącym usługi na rzecz Klientów Kancelarii Prawno Finansowej PLUS Sp. z o.o. Sp.k. zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych. Kancelaria Prawno Finansowa PLUS Sp. z o.o. Sp.k. prowadzi ewidencję osób, z którymi zawarła umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Osoby, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych zobowiązane są do zachowania wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nie w imieniu Kancelarii Prawno Finansowej PLUS Sp. z o.o. Sp.k.

VII. Prawa Użytkowników.

1. Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania przez Kancelarię Prawno Finansową PLUS Sp. z o.o. Sp.k. danych osobowych, które jego dotyczą, w szczególności uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych.

2. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji, a także żądania ograniczenia ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa.

3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Kancelarię Prawno Finansową PLUS Sp. z o.o. Sp.k. odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Klienta, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia, Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

5. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Kancelaria Prawno Finansowa PLUS Sp. z o.o. Sp.k. nie będzie mogła przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Klienta lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Użytkownik może skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w następujący sposób:

1) listownie: ul. Polarna 2A, 53-018 Wrocław

2) na e-mail: kancelaria@kpfplus.pl

VIII. Zasady przechowywania i wykorzystywania danych osobowych.

1. Dane osobowe Użytkowników pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług prawno – finansowych przechowywane będą przez okres negocjowania tej umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym nastąpił ostatni kontakt z Klientem w przedmiocie jej zawarcia.

2. Dane osobowe Klientów pozyskane w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług prawno – finansowych będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z zawartej umowy.

3. Dane osobowe Klientów pozyskane w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług prawno – finansowych będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z zawartej umowy.

4. Administrator przechowuje podstawowe dane kontaktowe dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania danych osobowych w tym celu, cofnięcia wyrażonej zgody marketingowej bądź w przypadku stwierdzenia przez Administratora, że zgody te uległy dezaktualizacji.

5. Kancelaria Prawno Finansowa PLUS Sp. z o.o. Sp.k. zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych, oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.

6. Kancelaria Prawno Finansowa PLUS Sp. z o.o. Sp.k. ma prawo wykorzystywać dane osobowe Użytkowników do celów badań rynkowych oraz dla innych celów marketingowych, pod warunkiem ówczesnego uzyskania zgody od użytkowników na wykorzystanie ich danych do celów wskazanych w niniejszym ustępie.

7. Kancelaria Prawno Finansowa PLUS Sp. z o.o. Sp.k. nie będzie przekazywała danych osobowych do państwa trzeciego, poza sytuacjami w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą.̨

IX. Zmiany Polityki Ochrony Prywatności.

Kancelaria Prawno Finansowa PLUS Sp. z o.o. Sp.k. zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Ochrony Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki na stronie internetowej . Po dokonaniu zmiany Polityka Prywatności ukaże się na stronie internetowej z nową datą.

Kancelaria Prawno-Finansowa PLUS sp. z o.o. sp. k.

ul. Polarna 2A, 53-018 Wrocław
+48 601 914 971      |        biuro@kpfplus.pl

https://kpfplus.pl/wp-content/uploads/2021/03/SerwisFaktoringowy_logo_white-e1615468464964.png