Bez kategoriiTarcza antykryzysowa

https://kpfplus.pl/wp-content/uploads/2020/03/87-1280x853.jpg

Rządowy pakiet pomocy przedsiębiorcom wzbudza wiele kontrowersji. Zarówno ze strony Pracodawców , jak i pracowników. Co o nim wiemy? Jakie są jego główne założenia? 

  • trzymiesięczne zawieszenie płatności składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (tu nastąpiła  zmiana na plus w stosunku do wcześniejszego projektu, w miejsce odroczenia rząd proponuje nam bowiem  zawieszenie zapłaty składek począwszy od marca 2020r.). Zawieszenie następować będzie na wniosek, jeżeli przychód przedsiębiorcy, zatrudniającego nie więcej niż 9 pracowników za miesiąc luty nie przekroczył trzykrotności średniego wynagrodzenia, czyli 15 681 zł. 

I tu pojawia się problem. Właściciele firm, zatrudniający kilku pracowników, którzy w lutym osiągali większe przychody nie będą mogli z tego przywileju skorzystać. Wspomniany wyżej próg, skutecznie ich bowiem z ubiegania się o pomoc Państwa, eliminuje. Z pomocy będą mogli natomiast skorzystać samozatrudnieni (na opisanych wyżej zasadach). Przez okres zwolnienia ze składek samozatrudnieni, przedsiębiorcy i ich pracownicy zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych.

  • dofinansowanie zatrudnienia, które ma zapobiec masowym zwolnieniom, wypłacane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Uzależnione ono będzie od procentowej wartości spadku obrotów gospodarczych firmy. Rozwiązanie sprowadza się do dofinansowania wynagrodzenia pracowników w okresie przestoju w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń (czyli 1 533,09 zł) z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, przy równoczesnej możliwości obniżenia pracownikowi wymiaru czasu pracy o 20%, jednak nie mniej niż do ½ etatu.
  • świadczenie postojowe dla zleceniobiorców i samozatrudnionych (nieoskładkowane oraz nieopodatkowane), wypłacane przez ZUS w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia przy czym w przypadku zleceniobiorców, których przychód z umów cywilnoprawnych nie przekracza 50 % minimalnego wynagrodzenia, świadczenie postojowe ma być sumą wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych. Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej mają otrzymać świadczenie w wysokości 1,3 tys. zł. Podobnie jak przy zawieszeniu składek ZUS przychód wnioskodawcy w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie może przekraczać 15 681 zł, ponadto rozpoczęcie działalności lub zawarcie umowy musi nastąpić przed dniem 1 lutego 2020 r. Należy pamiętać ponadto, że aby móc ubiegać się o to świadczenie, przychód osoby samozatrudnionej w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15 %.
  • wydłużone terminy realizacji zamówień publicznych, zwolnienie z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia w realizacji przetargów oraz wprowadzenie  tzw. przyspieszonego trybu lub wręcz wyłączenie stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych w przypadku zamówień niezbędnych do walki z COVID-19.
  • zmiana sposobu obliczania zdolności kredytowej firmy (w oparciu o dane finansowe z końca ubiegłego roku).
  • przedłużenie terminu spłaty kredytów obrotowych
  • umożliwienie płatnikom PIT i CIT przy spełnieniu  określonych warunków, odliczenia tegorocznej straty, będącej skutkiem epidemii, od dochodu uzyskanego w roku 2019. 
  • odroczenie niektórych obowiązków: m.in.. przesunięcie o 3 miesiące terminu zapłaty zaliczek na podatek dochodowy w marcu i kwietniu, obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT dla dużych firm, matrycy VAT, przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 roku, odroczenie do 13 lipca 2020 roku obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 roku, wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 rok.
  • ułatwienia dla branży turystycznej – przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii do 180 dni od rozwiązania umowy. 

Pracodawcy określają rządowy pakiet jako rozczarowujący i nie spełniający ich oczekiwań, zarzucając mu, iż brakuje w nim zdecydowanych rozwiązań utrzymujących płynność finansową przedsiębiorstw. Popularny jest ponadto pogląd, iż skupiono się na małych firmach i samozatrudnionych, zaś wyraźnego wsparcia nie otrzymały duże firmy.

Kancelaria Prawo Finansowa PLUS sp. z o.o. sp. k. oferuje pełne wsparcie w prowadzeniu Państwa firmy zarówno okresie pandemii jak również po jej zakończeniu.  

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie stanowią porady prawnej. 

Wobec dynamicznych zmian legislacyjnych zwracamy uwagę, że z upływem czasu informacje w niej zawarte mogą się zdezaktualizować. 

Przed podjęciem konkretnych działań  proponujemy kontakt z naszą Kancelarią celem dopasowania do Państwa potrzeb optymalnych rozwiązań prawnych.

<a href=”https://www.freepik.com/free-photos-vectors/business”>Business photo created by ijeab – www.freepik.com</a>

Justyna Kowalczyk

Kancelaria Prawno-Finansowa PLUS sp. z o.o. sp. k.

ul. Polarna 2A, 53-018 Wrocław
+48 601 914 971      |        biuro@kpfplus.pl

https://kpfplus.pl/wp-content/uploads/2021/03/SerwisFaktoringowy_logo_white-e1615468464964.png