Bez kategoriiUwaga: Korzystne zmiany w zakresie korzystania z niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy

20 kwietnia 2020by Marta Prach

Jak zakładała pierwotna wersja uchwalonej tzw. Tarczy Antykryzysowej, jednym z punktów filaru „Finansowanie przedsiębiorstw” okazała się bezzwrotna pożyczka w wysokości do 5.000,00 złotych.

Po nowelizacji ww. Tarczy Antykryzysowej zasadniczo jedynym kryterium do ubiegania się o bezzwrotną pożyczkę rządową w wysokości do 5.000,00 zł pozostaje  status mikroprzedsiębiorcy.

Tym samym każdy mikroprzedsiębiorca jest uprawniony do ubiegania się o otrzymanie pożyczki do kwoty 5.000,00 zł na następujących warunkach:

  1. Kto: mikroprzedsiębiorca zatrudniający lub niezatrudniający pracowników (w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą) prowadzący swoją działalność gospodarczą już przed dniem 1 marca 2020 r.
  2. Kiedy i gdzie: po złożeniu wniosku we właściwym dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Urzędzie Pracy a następnie zawarciu umowy. właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru. Wniosek możesz złożyć za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl lub w postaci papierowej.
  3. Oprocentowanie: Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

UWAGA: formularze oraz instrukcja dotycząca prawidłowego wypełnienia wniosku znajduje się na stronie www.praca.gov.pl.

  1. Okres spłaty: okres spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.
  2. Możliwość umorzenia: Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, zawarte we wniosku o umorzenie pożyczki, mikroprzedsiębiorca złoży pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Kancelaria Prawo Finansowa PLUS sp. z o.o. sp. k. oferuje pełne wsparcie w prowadzeniu Państwa firmy zarówno w czasie epidemii jak również po jej zakończeniu.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie stanowią porady prawnej. 

Wobec dynamicznych zmian legislacyjnych zwracamy uwagę, że z upływem czasu informacje w niej zawarte mogą się zdezaktualizować. 

Przed podjęciem konkretnych działań  proponujemy kontakt z naszą Kancelarią celem dopasowania do Państwa potrzeb optymalnych rozwiązań prawnych.

 

Marta Prach

Kancelaria Prawno-Finansowa PLUS sp. z o.o. sp. k.

ul. Polarna 2A, 53-018 Wrocław
+48 601 914 971      |        biuro@kpfplus.pl

https://kpfplus.pl/wp-content/uploads/2021/03/SerwisFaktoringowy_logo_white-e1615468464964.png